Wniosek jednolity zgłoszenia dziecka na rok 2015/2016

WNIOSEK jednolity zgloszenia dziecka do przedszkola 2015_2016.pdf (227.7 KiB)

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązują nowe zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Postępowanie rekrutacyjne

Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki.

Adres strony do eletronicznego naboru:    https://naborp-k.vulcan.net.pl/suwalki

Szczegóły poniżej:

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni!

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolnego 2015/2016 będzie odbywało się w oparciu o następujące przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 2. Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym

 3. Zarządzenie nr 55/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorów wniosków, zgłoszeń oraz kwestionariusza osobowego i podania w sprawie przyjęcia do przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

 

 Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016

 

  • 11 lutego 2015 r. – 20 lutego 2015 r. – składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016

 

  • 23 lutego 2015 r. – 27 lutego 2015 r. – podpisanie umów o realizację świadczeń przez przedszkole w roku szkolnym 2015/2016

 

  • 2 marca 2015 r. (godz. 8:00) – 20 marca 2015 r. (godz. 14:00) – rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk

 

  • 23 marca 2015 r. (godz. 8:00) – podanie listy dzieci zakwalifikowanych                          i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

  • 23 marca 2015 r. (godz. 10:00) – 1 kwietnia 2015 r. (godz. 14:00) – I etap rekrutacji elektronicznej na wolne miejsca w przedszkolu – brane są pod uwagę kryteria,             o których mowa w art. 20c Ustawy o systemie oświaty

 

  • (w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu)

 

  • 3 kwietnia 2015 r. (godz. 8:30) - podanie listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

  • 7 kwietnia 2015 r. (godz. 8:00) – 17 kwietnia 2015 r. (godz. 15:00) – podpisanie umów o realizację świadczeń przez przedszkole w roku szkolnym 2015/2016

 

  • 20 kwietnia 2015 r. (godz. 8:00) – 24 kwietnia 2015 r. (godz. 14:00) – II etap rekrutacji elektronicznej, w której brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący

 Postępowanie rekrutacyjne

1. Nabór do przedszkola na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie. 

2. Rodzice dzieci zamieszkałych w Suwałkach i już uczęszczających do przedszkola będą mieli możliwość złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.

3. Rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola będą brali udział w naborze elektronicznym, czyli będą mieli możliwość zapisania swojego dziecka na wolne miejsce  w przedszkolu.

4. Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca będzie polegała na tym, że rodzic po zalogowaniu się na stronie internetowej otrzyma login i hasło, wypełni wniosek zgłoszenia w formie elektronicznej, a następnie złoży dokument w przedszkolu pierwszego wyboru. Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 będzie można:

1) wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu, wydrukować, podpisać i złożyć    w przedszkolu pierwszego wyboru.

2) otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

3) wydrukować z portalu, wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 5.Wypełniony wniosek:

1) podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka,

2)   podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

1. Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Miasta Suwałki będzie większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, pod uwagę będą brane następujące kryteria (o których mowa w art. 20c ustawy o systemie oświaty), które mają jednakową wartość:

 1) wielodzietność rodziny kandydata, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – 32 pkt;

 2) niepełnosprawność kandydata – 32 pkt;

 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 32 pkt;

 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 32 pkt;

 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 32 pkt;

 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – 32 pkt;

 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 32 pkt.

 W/w punkty nie sumują się.

 2. Rodzic spełniający powyższe kryteria potwierdza to właściwymi dokumentami, o których mowa w art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Wówczas do wniosku dołącza się:

 1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866),

 

Dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

2. Drugi etap rekrutacyjny.

 1. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba miejsc w przedszkolu, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 1) dziecko pięcioletnie, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego – 16 pkt;

 2) dziecko rodzica odprowadzającego podatek na rzecz Miasta Suwałk – 8 pkt;

 3) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym – 4 pkt;

 4) rodzeństwo uczęszczające do przedszkola pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 2 pkt;

 5) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, poz. 1623 i poz. 1650) – 1 pkt.

 2.  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola

 5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

 1)   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (Przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 2)  zwrócić się do Prezydenta Miasta Suwałk o potwierdzenie okoliczności zawartych                w oświadczeniach.

 6. Prezydent Miasta Suwałk w celu potwierdzenia okoliczności zawartych  w oświadczeniach (art. 20t ust. 8):

 1)   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 2)   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 3)   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu weryfikacji oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka,

 O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta Suwałk informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 7. Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się celem podpisania umowy.

 8. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie,                         a rodzic/opiekun prawny nie poinformuje o przeszkodach stojących na drodze do podpisania umowy, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca.

 

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3.  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 4.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.